هاست ویندوز ارزان ایران

IR-cheap-windows-package-1

 • 250MB فضا
 • 3 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
IR-cheap-windows-package-2

 • 800MB فضا
 • 5 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
IR-cheap-windows-package-3

 • 2500MB فضا
 • 8 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
IR-cheap-windows-package-4

 • 5000MB فضا
 • 10 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
IR-cheap-windows-package-5

 • 10000MB فضا
 • 30 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
IR-cheap-windows-package-6

 • 20 گیگ فضا
 • 30 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست ویندوز حرفه ای ایران HOST-PLESK-Free

 • 50MB فضا
 • 1 تعداد دامنه
 • 3 پارک دامین
 • 3 زیر دامین
 • 10 GB ترافیک