هاست حرفه ای ویندوز خارج

هاست حرفه ای HOST-PLESK-Free

 • 50MB فضا
 • 1 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • 100GB ترافیک
هاست حرفه ای HOST-PLESK-1

 • 100MB فضا
 • 1 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست حرفه ای HOST-PLESK-2

 • 100MB فضا
 • 2 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست حرفه ای HOST-PLESK-3

 • 250MB فضا
 • 1 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست حرفه ای HOST-PLESK-4

 • 250MB فضا
 • 3 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست حرفه ای HOST-PLESK-5

 • 800MB فضا
 • 1 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست حرفه ای HOST-PLESK-6

 • 800MB فضا
 • 4 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست حرفه ای HOST-PLESK-7

 • 2500MB فضا
 • 1 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست حرفه ای HOST-PLESK-8

 • 2500MB فضا
 • 5 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست حرفه ای HOST-PLESK-9

 • 5000MB فضا
 • 1 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست حرفه ای HOST-PLESK-10

 • 5000MB فضا
 • 8 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست حرفه ای HOST-PLESK-11

 • 10000MB فضا
 • 1 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست حرفه ای HOST-PLESK-12

 • 10000MB فضا
 • نامحدود تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک

Powered by WHMCompleteSolution