هاست حرفه ای لینوکس خارج CPanel

هاست لینوکس CPanel-Plan1

 • 200MB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
هاست لینوکس CPanel-Plan2

 • 500MB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
هاست لینوکس CPanel-Plan3

 • 1000MB فضا
 • نامحمدود ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
هاست لینوکس CPanel-Plan4

 • 2000MB فضا
 • نامحمدود ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
هاست لینوکس CPanel-Plan5

 • 3000MB فضا
 • نامحمدود ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
هاست لینوکس CPanel-Plan6

 • 5000MB فضا
 • نامحمدود ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
هاست لینوکس CPanel-Plan7

 • 10000MB فضا
 • نامحمدود ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین

Powered by WHMCompleteSolution