هاست ویندوز حرفه ای

هاست ویندوز حرفه ای HOST-PLESK-01

 • 100MB فضا
 • 1 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • 2 گیگ بایت ترافیک
هاست ویندوز حرفه ای HOST-PLESK-02

 • 100MB فضا
 • 2 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست ویندوز حرفه ای HOST-PLESK-03

 • 250MB فضا
 • 1 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست ویندوز حرفه ای HOST-PLESK-04

 • 250MB فضا
 • 3 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست ویندوز حرفه ای HOST-PLESK-05

 • 800MB فضا
 • 1 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست ویندوز حرفه ای HOST-PLESK-06

 • 800MB فضا
 • 4 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست ویندوز حرفه ای HOST-PLESK-07

 • 2500MB فضا
 • 1 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست ویندوز حرفه ای HOST-PLESK-08

 • 2500MB فضا
 • 5 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست ویندوز حرفه ای HOST-PLESK-09

 • 5000MB فضا
 • 1 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست ویندوز حرفه ای HOST-PLESK-10

 • 5000MB فضا
 • 8 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست ویندوز حرفه ای HOST-PLESK-11

 • 10000MB فضا
 • 1 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست ویندوز حرفه ای HOST-PLESK-12

 • 10000MB فضا
 • نامحدود تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک

Powered by WHMCompleteSolution